2,500,000 /m2
3,000,000
2,300,000 /m2
3,300,000 /m2
3,200,000 /m2

Dự án mới hoàn thành

Tranh điện Mica trụ kính in UV

4,000,000 /m2