In bạt Hiflex

24,000 /m2

Bạt Hiflex dày 0.30 in máy khổ 3.2m mực SK4

Làm biển hiệu, hộp đèn.

Danh mục: