Dự án mới hoàn thành

Backdrop – Logo Mica

2,700,000 /m2
5,000,000
1,700,000

Biển Hiệu

Biển Alu chữ nổi

800,000 /m2
1,000,000 /m2

Biển Hiệu

Biển Alumi chữ nổi

800,000 /m2
600,000 /m2

Biển Hiệu

Biển Alumi in UV

1,200,000 /m2
500,000 /m2

Biển Chức Danh

Biển chức danh mạ vàng

1,300,000 /cái
900,000 /Cái
700,000 /Cái